Call Us: 561-653-1319


Waxing Prices

 

Upper Body Waxing Women Men
Back (full)   50
Lower Back   25
Chest   50
Shoulders   30
Neck   20
Abs   35
Full Arms 45 50
Half Arms 35 40
Underarms 25 30
Hands 13 13
Lower Body Waxing    
Full Legs 65 75
Lower Legs 40 45
Upper Legs 40 45
Inner Thighs 15 17
Buttocks 20 25
Toes 10 10

                                                 

Facial Waxing Women Men
Upper Lip 15  
Chin 15  
Eyebrow Shaping 25  
Eyebrow Maintenance 20 20
Cheeks 12  
Nose 12 12
Ears   12
Side Burns 12 12
Nose/ears/eyebrow   35
Full Face 50  
Bikini Waxing 13 13
Classic Bikini 20  
Deep Bikini 40  
Brazilian 65 75