Search

Waxing Prices

Upper Body WaxingWomenMen
Back (full) 50
Lower Back 25
Chest 50
Shoulders 30
Neck 20
Abs 35
Full Arms4550
Half Arms3540
Underarms2530
Hands1313
Lower Body Waxing  
Full Legs6575
Lower Legs4045
Upper Legs4045
Inner Thighs1517
Buttocks2025
Toes1010

                                    

             

Facial WaxingWomenMen
Upper Lip15 
Chin15 
Eyebrow Shaping25 
Eyebrow Maintenance2020
Cheeks12 
Nose1212
Ears 12
Side Burns1212
Nose/ears/eyebrow 35
Full Face50 
Bikini Waxing1313
Classic Bikini20 
Deep Bikini40 
Brazilian6575